Arhiva za 2. mjesec 2007. godine
2021: 1.2.3.4.5.
2020: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2019: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2018: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2017: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2016: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2015: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2014: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2013: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2012: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2011: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2010: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2009: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2008: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2007: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2006: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
2005: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.

22.02.2007. - - 16. sjednica Gradskog odbora SDP-a

Na 16. sjednici Gradskog odbora SDP-a 22. veljaĆØe 2007. raspravljalo se o prijedlozima namjene prostora i objekata bivÅ”e Vojarne Križevci za civilne svrhe, a na osnovu održanih meĆ°ustranaĆØkoih razgovora 15. i 22. 02. 2007. u Gradu Križevcima.

Konstatirano je da se s tim programom prenamjene prostora kasni, iako je inicijativa SDP-a bila upuƦena na Gradsko vijeƦe joÅ” 31. 08. 2006., obzirom da je Vojarna data na koriÅ”tenje Gradu 02. 06. 2006. godine.

 

Prijedlog gradskog SDP-a oko namjene prostora bivÅ”e Vojarne i Å”ireg prostora okvirno je slijedeƦi:

 1. Objekti koji su veƦ dodijeljeni za srednju Å”kolu Ivan Seljanec - odluku treba usaglasiti sa Županijom, kao osnivaĆØem, radi financiranja ureĆ°enja prostora od strane Županije i stavljanja u funkciju, te hitno istu preseliti u te prostore
 2. Objekt tzv. spavaonice treba namjeniti za visokoÅ”kolsko obrazovanje ā€“ studentski campus, dom ili sl. ā€“ posebno Å”to se u okviru Visokog gospodarskog uĆØiliÅ”ta u Križevcima veƦ od jeseni upisuju studenti na specijalizirane studije u suradnji s Ekonomskim fakultetom, Zagreb, ĆØime bi se kroz studije VGU-a poveƦao broj sa sadaÅ”njih 650 na oko 1200 studenata.
 3. Vezano uz prethodnu toĆØku treba razmotriti dopis koje je VGU Križevci uputilo 12. 01. 2007. na Gradsko poglavarstvo, gdje traže da se iz njihovog Å”kolskog prostora na Ratarni preseli Srednja gospodarska Å”kola, upravo radi poveƦanja broja studenata.
 4. Prostore hangara treba zadržati u vlasniÅ”tvu Grada i namijeniti na naĆØin;
  a)     2 objekta - za tehnoloÅ”ki park ili poduzetniĆØki inkubator (za poduzetnike koji Ʀe razvijati nove tehnologije i poduzetnike poĆØetnike, kao i one koji nemaju vlastiti prostor)
  b)     1 objekt - za praktikume srednje Å”kole Ivan Seljanec
  c)     1 objekt - za organizaciju gospodarskog i obrtniĆØkog sajma (ukljuĆØujuƦi i vanjski prostor južno od hangara)
 5. Ostale manje zgrade i prostore namjeniti za razne udruge i ustanove od interesa Grada (crveni križ, sveuĆØiliÅ”na knjižnica, braniteljske udruge, umirovljenike, udruge mladih, civilni sektor i dr.)
 6. Vanjski neizgraĆ°eni prostor (prostor koji je sada dobiven i koji Ʀe se otkupiti, kao i prostor prema jugu)  osigurati i odrediti prema slijedeƦem;
  1)     za izgradnju doma za starije osobe
  2)     za izgradnju treƦe osnovne Å”kole
  3)     za izgradnju djeƦjeg vrtiƦa s jaslicama
  4)     za izgradnju druge sportske dvorane
  5)     za poslovno-stambenu individualnu izgradnju ā€“ lokacija južno od hangara prema poslovnoj zoni Nikole Tesle
  6)     za stambeno naselje ā€“ individualnu izgradnju ā€“ lokacija južno od postojeƦeg prostora

Za dio ove namjene treba hitno priƦi izradi detaljnog plana ureĆ°enja prostora, te ukljuĆØiti struĆØnjake (planere, arhitekte i dr.) koji bi osmislili cjelokupnu namjenu prostora oko bivÅ”e Vojarne, uvažavajuƦi dugoroĆØne projekcije razvoja Križevaca.


17.02.2007. - - Konvencija SDP-a Županije

U Križevcima je 17. veljaĆØe 2007. održana IzvjeÅ”tajna konvencija SDP-a KoprivniĆØko-križevaĆØke županije na kojoj je prisustvovalo preko 250 ĆØlanova - delegata SDP-a.

IzvjeÅ”Ć¦e o proteklom jednogodiÅ”njem radu Županijske organizacije SDP-a podnio je predsjednik Stjepan Henezi koji je naglasio aktivnosti na unutarstranaĆØkom djelovanju u proteklom razdoblju, kao i o radu ĆØlanstva i tijela SDP-a u obnaÅ”anju vlasti na županijskom nivou s koalicijskim partnerom HSS-om. Rad županijske organizacije SDP-a ocijenio je uspjeÅ”nim.
Predsjednik Nadzornog odbora Davor Konfic podnio je izvjeÅ”Ć¦e o radu županijskog Nadzornog odbora.
U ime Foruma mladih izvjeÅ”Ć¦e je podnio SaÅ”a KresojeviƦ, koji je naznaĆØio i aktivnosti mladih u narednom razdoblju.

U raspravu su se ukljuĆØili: Mladen RoÅ”tan, gradonaĆØelnik ƐurĆ°evca - govorio je o radu i suradnji lokalne i podruĆØne samouprave, zatim Ivan Knok, županijski potpredsjednik - iznio je rezultate o gospodarskom razvoju i mjerama županijske vlasti u podrÅ”ci poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima, te predsjednik Županijske skupÅ”tine Milivoj AndroliƦ - naznaĆØio je ulogu SDP-a u realizaciji programa razvoja Å”kolstva, predÅ”kolskog odgoja i visokog obrazovanja u Županiji.
Zamjenik župana Vjekoslav Flamaceta iznio je podatke o ulaganjima u zdravstvo, Å”kolstvo i ostale druÅ”tvene djelatnosti na nivou Županije u proteklom razdoblju s buduƦim planovima i projektima.
Saborski zastupnik i gradonaĆØelnik Koprivnice Zvonimir MrÅ”iƦ govorio je o otežanim odnosima Županije i državne vlasti, projektima komunalne i prometne infrastrukture, kao i o rezultatima u obnaÅ”anju vlasti SDP-a u Koprivnici.


01.02.2007. - - 15. sjednica Gradskog odbora SDP-a

Gradski odbor SDP-a Križevci je 01. veljaĆØe 2007. održao sjednicu na kojoj je na prijedlog predsjednika Ivana Knoka pokrenuo inicijativu prema Gradskom vijeƦu Grada Križevaca za donoÅ”enje odluka:
1) o formiranju Studentskog campusa u Križevcima
2) o preuzimanju osnovnih Ŕkola u Križevcima od Županije
Nakon dobivanja na dugoroĆØno koriÅ”tenje i nedavnog preuzimanja dijela kompleksa bivÅ”e vojarne u Križevcima, Grad Križevci treba se odrediti za namjenu tih prostora.Jedno od strateÅ”kih opredjeljenja Grada trebalo bi biti prema razvoju i unapreĆ°enju Å”kolstva, od osnovnog do visokog, ĆØime bi se kroz formiranje studentskog campusa u zgradi tzv. Spavaonice u vojarni omoguĆØilo opredjeljenje države za ukljuĆØivanje Križevaca u mrežu campusa Hrvatske, a posebno u financiranju ureĆ°enja te zgrade.
Pored toga, inicijativom da Grad prema Županiji pokrene postupak o preuzimanju upravljanja osnovnim Å”kolama s podruĆØja Grada Križevaca, OÅ  Vladimir Nazora i OÅ  Ljudevit Modec, kroz decentralizirane funkcije i sredstva omoguƦilo bi se kvalitetnije organiziranje i funkcioniranje istih na lokalnom nivou.